Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/012484/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava, na vykonávanie lesohospodárskej činnosti od 1. marca do 30. júna, v súvislosti s jarným zalesňovaním plôch, ktoré vznikli po spracovaní stromov poškodených vetrom a podkôrnym hmyzom. 

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01  Námestovo

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže