Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/011903/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na úpravu mokrade nachádzajúcej sa na parcele KN-C č. 1274/9, v k.ú. Trnové, okres Žilina, Žilinský kraj. Mokraď je v súčasnosti značne devastovaná a zavážaná stavebným odpadom. Žiadateľ plánuje mokraď vyčistiť a prinavrátiť prírodný charakter.

Žiadateľ: Občianske združenie Malá Fatra, Predmestská 82, 010 01  Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže