Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/010414/Kr

Žiadateľ: Mestské lesy spol. s r.o., Ul. Jána Jančeka 34, 034 01 Ružomberok

Žiadosť o povolenie výnimky na spracovanie kalamity na území PR Smrekovica a NPR Jánošíková kolkáreň na LC Mestské lesy Ružomberok a iní v k.ú. Ružomberok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže