Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/009275/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade z dôvodu možného zásahu do vodného toku realizáciou navrhnutých zmien objektu V128-00 "Prístupová cesta k vetracej šachte", v k.ú. Višňové, stavby Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná skala.

Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03  Bratislava 3

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže