Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/006551/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 2 ks lipa veľkolistá v k. ú. Ľubochňa. Žiadateľ: Obec Ľubochňa, nám. Akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže