Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/047857/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2015/044337-002/Drn zo dňa 28. 12. 2015. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Babky, Pavlova Ves, 032 21

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže