Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/047627/Ryb

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/2201-4/Ryb zo dňa 4.7.2013, ktorým boli povolené výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) v znení §14 ods. 1 písm. d) a zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) v znení §14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vykonávanie horolezeckého alebo skalolezeckého výstupu a v súvislosti s tým pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka, na území Prírodnej rezervácie Slnečné skaly, kde platí 5. stupeň ochrany prírody.

Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže