Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/046029/Kr

Žiadateľ: Filip Plánka Bc., Dolné Obdokovce 89, 951 02 Pohranice

Žiadosť: vo veci povolenia verejného športového podujatia - bežecké preteky ULTRA FATRA po existujúcich turistických chodníkoch na území NP Veľká Fatra ( trasa: Dolný Harmanec, Japeň, Majerová skala, Krížna, Ostredok, Kyžky, Ploská, Rakytov, Smrekovica, Vtáčnik, Malinné, Hýrová, Veľká skala, Ružomberok) a povolenia na vjazd motorovým  vozidlom do 2.a 3.stupňa ochrany podľa zákona č.543/2002 Z.z. z dôvodu zabezpečenia podujatia na deň 29.07.2017.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže