Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/045522/Kr

Žiadateľ: PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Žiadosť  vo veci zmeny rozhodnutia Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OSZP1-2015/025916-002/Kr zo dňa 23.07.2015, ktorým bola povolená výnimka zo zákazu podľa § 14 ods.1 písm.j) zákona č.543/2002 Z.z. na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v dobývacom priestore Kraľovany -Bystrička do roku 2016. Zmena sa týka predľženia platnosti rozhodnutia a zámeru vyťažený materiál v lome upravovať drvením na mobilnom drviči a jednoduché triedenie na hrubé frakcie.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže