Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/041968/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na rušenie pokoja a ticha v 5. stupni ochrany v NPR Roháčské plesá, z dôvodu fotenia. Žiadateľ: UAVONIC s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže