Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/040177/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na ošetrenie chráneného stromu "Lipa v Rajci", rastúceho pri Evanjelickom cintoríne v Rajci, z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu.

Žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže