Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/039332/Drn

Žiadosť o povolenie výrubu 3 ks stromov na parcele 2898/3 v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Ing. Jakub Vojtek, Demänovská Dolina 88, 031 01 Demänovská Dolina.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže