Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/039331/Drn

Žiadosť o povolenie opravy zvážnice v Jaloveckej doline a spracovanie kôrovcovej kalamity. Žiadateľ: Urbariát - pozemkové spoločenstvo obce Trstené, Trstené 52, 03221, Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci, poz. spoločenstvo, Jalovec 2, 03221.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže