Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/038732/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie a vybudovanie cyklotrasy "Cyklotrasa Biela Orava", ktorá prechádza k.ú. obcí Breza, Krušetnica, Lomná a Beňadovo.

Žiadateľ: Obec Beňadovo, Beňadovo č. 66, 029 63  Mútne

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže