Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/036242/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení (súhlasov) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na rozšírenie zjazdovky Turistická Z - 2016, na území NAPANTu. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže