Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/035011/Ryb

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, k predloženému projektu "Rajecká cyklomagistrála".

Žiadateľ: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01  Prešov

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže