Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/034004/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s realizáciou športového podujatia "XVI. ročník Medzinárodného Behu na Veľkú Raču". Podujatie sa uskutoční dňa 18.09.2016 v Oščadnici - Dedovke.

Žiadateľ: Obec Oščadnica, Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže