Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/033995/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vybudovanie a vyznačenie chodníka "Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná".

Žiadateľ: Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57  Oravská Lesná

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže