Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/033129/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k budovaniu a vyznačeniu cyklotrasy v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Obec Oravská Polhora - Obecný úrad.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže