Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/026594/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s realizáciou letného skautského tábora, na lokalite Vaňovský kút, v k.ú. Oravská Lesná, v C-zóne CHKO Horná Orava, na území, kde platí 3 stupeň ochrany prírody.

Žiadateľ: Slovenský skauting, 104. zbor Bratislava - Ružinov, Mesačná 10, 821 02  Bratislava, v zastúpení: Richard Dvorský, Bazová 41, 900 31  Stupava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže