Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/026404/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu, povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na konanie podujatia Camp Fest 2016. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.