Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016-025663/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: BOBELL s.r.o., Liptovská Osada 200, 034 73 Liptovská Osada.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže