Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/025026/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Kysuca v lokalite od ústia Predmieranky po ústie Dlhovanky, v k.ú. Turzovaka

Žiadateľ: Stavospol TURZOVKA spol. s r.o., Ul. Jašíkova 101, 023 54  Turzovka

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže