Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/024545/Drn

Žiadosť o vyadanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonávanie banskej činnosti podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania hliniska v DP Ružomberok na roky 2016 - 2024. Žiadateľ: JKB2 spol. s.r.o., Vyšné Matejkovo 28, 034 01 Ružomberok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže