Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/023534

Žiadosť o povolenie opílenia suchých konárov z chráneného stromu vo Veličnej

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže