Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/022632/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 56 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na botanický výskum nechránených rastlín v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín, Martin a v súvislosti s výskumom o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone.

Žiadateľ: Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03  Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže