Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/022128/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. pre pestovanie okrasných stromkov. Žiadateľ: Milan Kráľ, 034 83 Liptovský Michal 15.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže