Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/021817/Kr

Žiadateľ: Marián Benc,  Dunajská 3, 949 11 Nitra

Žiadosť: Stanový tábor v k.ú. Rakša, 23.7.-07.8.2016 v k.ú. Rakša (lúka, súkromný vlastník - parc. KN.č.208, vydaný súhlas),okres Turčianske Teplice

               

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže