Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/018366/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z., na organizovanie športového podujatia "Beh na Sinú 2016". Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, Demänovská Dolina č. 258, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže