Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/018178/Kr

Žiadateľ: Obec Blatnica

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na vybudovanie a vyznačenie odbočky turistickej trasy Kráľová studňa - Kráľová skala na parcele CLN č. 1234/5 v k.ú. Blatnica.okres Martin v dĺžke 0,1 km na území NP Veľká Fatra.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže