Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/015200/Kr

Žiadateľ: Detská Trampská Únia Langsfeldová 1, 036 01 Martin

Žiadosť: Povolenie na detský stanový tábor v k.ú. Rakša, okres Turčianske Teplice, v dňoch 01.7. do 28.8.2016, a potom obdobie júl -august v roku 2017 a 2018.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže