Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/012510/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na výrub stromov v v CHA Hrádocké arborétum. Žiadateľ: Stredná lesnícka škoal lesnícka J.D.Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže