Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/009671/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na v súvislosti s organizovaním verejného športového podujatia Liptov Ride, v stredisku Jasná. Žiadateľ: Občianske združenie Liptov Ride, Žiarska 601/1, 031 04 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže