Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/000708/Ryb

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, k predloženému projektu Lesná cesta Paľova  - Uhliská

Žiadateľ: Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo, Belá č. 590, 013 05  Belá

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže