Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/19297/Gs

Žiadosť o povolenie výnimky na spoločné poľovačky na diviačiu zver v poľovnom revíri Párnica (NP M. Fatra)

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže