Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/043794/Kr

Povolenie výnimky na vjazd a státie motorového vozidla, pohyb osôb mimo turistických chodníkov, umiestnenie dočasných zariadení v ochrannom pásme NP Veľká Fatra a vo vlastnom území NP Veľká Fatra, lokalita Boriny, k.ú. Mošovce, v rámci prípravy a nakrúcania TV reality show Farma v NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Markíza -Slovakia, spol. s.r.o.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže