Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/043432/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. pre navrhovanú stavbu Akumulačná nádrž - Chopok sever. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Drmänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže