Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/042414/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1/2015/023841-009/Drn zo dňa 24. 7. 2015, v súvislosti s umiestnením dočasného zariadenia - prístupová cesta cez Váh pre účely výstavby dialnice. Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže