Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/041206/Kr

Žiadateľ: SVP š.p.,OZ Piešťany,Správa Povodia horného Váhu  Ružomberok vo veci vydania odborného stanoviska k projektu : Moškovec - Rakovo, odstránenie nánosov z toku, podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže