Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/035978/Drn

Žiadosť o spracovanie náhodnej ťažby v objeme 30 m3 na LC Biely Potok - Liptovská Osada - Rakytov, v NPR Salatín. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov Lipt. Štiavnica, 034 01 Ružomberok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže