Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/033548/Kr

Žiadateľ: Ladislav Csifáry, ul. Klačno 15, 034 01 Ružomberok, vo veci povolenia organizovať verejné športové podujatie " Beh na Maliné ", okres Ružomberok, vjazd a státie  jedného motorového vozidla v deň preteku., plánuje sa na 20.09.2015 a neskôr do roku 2019.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže