Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/032508/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Polhoranka, na lokaliteAdamovka - Sihelský most, v k.ú. Rabča, rieč. km 9,000, v objeme 70 m3 štrku a v súvislosti s tým o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 13 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona, na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, cesty a miestnej komunikácie, na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody.

Žiadateľ: Obec Rabča, obecný úrad v Rabči, Ul. Hlavná 426, 029 44  Rabča

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže