Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/031814/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedných v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie vetrovej kalamity v NPR Suchá dollina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, 032 23 Liptovská Sielnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže