Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/029626/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kraniny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu. Predmetom žiadosti je ťažba riečneho štrku z vodného toku Kysuca, na riečnom kilometri 8,400 - 8,500, v k.ú. Kysucké Nové Mesto, lokalita Pri STK.

Žiadateľ: Eurokapital, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava