Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/028347/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do mokrade, z dôvodu realizácie stavby MVE Liptovská Teplá II. Žiadateľ: GENERKAF, s.r.o., Bešeňová 72, 034 83 Liptovská Teplá.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže