Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/0274014/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na ťažbu riečneho štrku z vodného toku Kysuca v RKM 10,400 - 10,800, v lokalite nad a pod ústím toku Pleš (pravostranné a stredové naplaveniny)

 

Žiadateľ: Eurokapital a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže