Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/026481/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu / výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na organizovanie podujatia Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2015, v časi NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Quinta Essentia s.r.o., Fadruszova 11, 841 05 Bratislava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže