Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/025244/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s 56. jaskyniarskym týždňom, ktorý sa bude konať v dňoch od 19.8. 2015 do 23.8.2015, v Autocampe Varín, odkiaľ pôjdu exkurzie do jaskýň Malej Fatry.

Žiadateľ: Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03  Varín

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže