Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/025196/Kr

Žiadateľ: TURČAN DELTA, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 338, vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z., k projektovej dokumentácii výstavba a prestavba LC, SO 01 LC Rúbane I, SO 02 LC Rúbane II, SO 03 LC Rúbane III v k.ú. Turany okres Martin , 3.stupeň ochrany v NP Malá fatra, územie NATURA.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže