Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/021875/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie verejného športového podujatia "Slovenský pohár v zjazde" v k. ú. Demänovská Dolina v areáli Jasná. Žiadateľ: Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže